Nowelizacja VAT 2018 Szkolenia VAT

Nowelizacja VAT 2018

Zmiany w zakresie zawierania umów deweloperskich

Inwestycje deweloperskie stanowia niezmiernie z這ony proces nie tylko z powodu aspektów
technicznych, ale równie, a badz moe przede wszystkim, ze wzgledu na materie prawna.
Dotychczas zawieranie umów deweloperskich nie by這 bezposrednio uregulowane w adnym
akcie prawnym, co z regu造 prowadzi這 do sporów pomiedzy deweloperem a nabywca
nieruchomosci deweloperskiej. Celem unormowania tej sytuacji ustawodawca uchwali w
dniu 16 wrzesnia 2011 r. ustawe o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377), która wejdzie w ycie w dniu 29
kwietnia 2012 r. Niewatpliwie przedmiotowa ustawa wp造nie w sposób fundamentalny na
rozpoczynane lub te planowane w najbliszym czasie inwestycje deweloperskie. Czy
wprowadzone przepisy stana sie ograniczeniem w dokonywaniu inwestycji, czy te
przeciwnie wp造na one na zwiekszenie atrakcyjnosci nieruchomosci z tzw. rynku
pierwotnego?

Umowy deweloperskie w dotychczasowym stanie prawnym

W obecnym stanie prawnym umowy deweloperskie z punktu cywilnoprawnego posiadaja
charakter umów nienazwanych, gdy nie sa regulowane ani przepisami Kodeksu cywilnego,
ani adnego innego aktu prawnego. Aczkolwiek mona spotkac poglady, e umowa
deweloperska stanowi przyk豉d umowy mieszanej 豉czacej w sobie elementy umowy o dzie豉,
umowy o roboty budowlane oraz umowy sprzeday. Jednake zdaniem autora umowa
deweloperska nie moe byc postrzegana jako umowa mieszana, co z kolei powodowa這by
koniecznosc stosowania rónych regulacji prawnych dotyczacych jednego procesu
budowlanego. Na poparcie tej tezy naley wskazac orzeczenie Sadu Najwyszego z dnia 9
lipca 2003 r. (sygn. akt IV CKN 305/01), w którym uznano, e: „Umowa deweloperska,
okreslana take jako umowa realizatorska nie jest umowa nazwana, take na gruncie regulacji
art. 9 ustawy o w豉snosci lokali (w przedmiotowej sprawie nie ma ona zastosowania). Jest
rodzajem umowy nienazwanej (mieszanej) powsta貫j ze szczególnego po豉czenia czynnosci
realizowanych w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego, w której podstawe i
przyczyne dzia豉nia dewelopera stanowi docelowy zamiar przekazania inwestycji
uytkownikowi. Jej zród這 stanowia elementy tresci rónych umów nazwanych, które tworza
nieroz豉czna i jednolita ca這sc okreslona przez wskazany cel gospodarczy. Nadaje jej to cechy
nowosci i oryginalnosci w stosunku do ustawowych typów umów, których elementy
zawiera.” W przedmiotowym orzeczeniu SN wskaza równie, e umowa deweloperska nie
stanowi umowy przedwstepnej sprzeday nieruchomosci. Natomiast naley do tego rodzaju
umowy stosowac przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.
Co istotne, obecne regulacje prawne nie przewiduja równie adnego szczególnego systemu
ochrony prawnej inwestora na wypadek upad這sci dewelopera lub w innych przypadkach
niepowodzenia inwestycji deweloperskiej. Deweloper odpowiada za szkode wynik豉 z
niewykonania zobowiazania na podstawie art. 471 k.c.. Jego niewykonanie bedzie zachodzic
wówczas, gdy jego swiadczenie nie zosta這 w ogóle spe軟ione, tj. nie zosta wybudowany
budynek oraz nie dosz這 do wyodrebnienia lokali i przeniesienia ich na rzecz zamawiajacych
nabywców.

Menu g堯wne
Zobacz tak瞠
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama