Nowelizacja VAT 2015/2016

Nazwa szkolenia

SZKOLENIE WYJAZDOWE Z WYCIECZKĄ DO SZWECJI Podatki 2014 - po nowelizacji ustaw podatkowych

Terminy
2014-06-24 2014-06-28 SOPOT/SZWECJA
Prowadzący
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.
Cel szkolenia
Szkolenie w Sopocie połączone z rejsem do Szwecji
Okno z widokiem na ArchipelagCEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które weszły w życie z początkiem 2014 r. Nowe regulacje dotyczą najbardziej kluczowych zagadnień związanych z podatkiem VAT, takich jak moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, korekta podatku należnego i naliczonego, fakturowanie i powodują konieczność przystosowania systemów informatycznych służących do wystawania faktur czy ewidencjonowania zakupów i sprzedaży. Na szkoleniu zostaną omówione również fundamentalne zmiany, które weszły w roku 2013 r. wraz z oceną ich stosowania oraz aktualnym orzecznictwem organów podatkowych, sądów administracyjnych i TSUE. Celem szkolenia jest przedstawienie obszernej kilkuetapowej nowelizacji oraz omówienie jej praktycznych konsekwencji dla podatników.
Program
DZIEŃ I

VAT 2014 – uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo


1. Kluczowe zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.:
a) ważne zmiany dotyczące powstawania obowiązku podatkowego:
 - nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
 - zasady prawidłowego określania daty dokonania dostawy towaru oraz daty wykonania usługi,
 - warunki dostawy towaru / reguły INCOTERMS a określenie daty sprzedaży,
 - usługi wykonywane częściowo, usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi,
 - usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym - w jakich przypadkach możliwe jest od 1 stycznia 2014 r. rozpoznawanie na gruncie VAT świadczeń ciągłych?
 - świadczenia ciągłe a świadczenia jednorazowe z ustalonym harmonogramem płatności,
 - zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej oraz sprzedaży internetowej w 2014 r.,
 - problemy z opodatkowaniem sprzedaży licencji w 2014 r.,
 - nowe zasady rozliczania usług budowlanych,
 - nowe reguły ustalania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
 - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze,
 - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy mediów i usług komunalnych,
 - usługi stałej obsługi prawnej i biurowej w 2014 r.,
 - nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług ochrony i dozoru, usług wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratur, sprzedaży komisowej,
 - nowa zasada rozpoznawania obowiązku podatkowego w przypadku usług finansowych zwolnionych z VAT,
 - dostawa drukowanych książek i czasopism oraz usługi drukowania książek i czasopism a VAT,
 - nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
 - pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
 - regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.
b) nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
 - nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty (zapłata, kwota należna, kwota otrzymana),
 - dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze a VAT,
 - problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,
 - konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
 - podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń nieodpłatnych,
 - podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,
 - nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,
 - nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT:
  •nowy katalog przypadków, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest wymagane,
  •korekta podatku należnego in minus w sytuacjach, gdy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niemożliwe lub jest nadmiernie utrudnione.
c)nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych:
 - zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej i poniżej 6 miesięcy,
 - brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania zwolnienia,
 - wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia,
 - zwolnienie z VAT w przypadku dostawy samochodów osobowych – nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.
d) ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego:
 - nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
  •prawo do odliczenia a otrzymanie faktury,
  •prawo do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
  •przypadki, w których samo otrzymanie faktury spowoduje powstanie prawa do odliczenia,
  •wątpliwości w kwestii możliwości korzystania w 2014 r. z prawa do odliczenia w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”.- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów:
  •obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieotrzymania faktury,
  •problematyczne schematy transakcji.
 - odliczanie VAT w 2014 r. od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do nich:
  •zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.,
  •plany MF na 2014 r.,
  •kategorie samochodów, w odniesieniu do których będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia,
  •ewidencja przebiegu pojazdu – zasady prowadzenia, podmioty zobowiązane do stosowania.
e) nowe regulacje dotyczące faktur:
 - umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),
 - nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
 - wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi:
  •praktyczne aspekty wystawiania faktur przed transakcją i po transakcji,
  •faktury zwykłe a faktury pro forma w 2014 r.,
  •jak postąpić z fakturą wystawioną przed transakcją, jeżeli do transakcji dojdzie po upływie 30 dni od wystawienia faktury?
 - nowe zasady umieszczania danych na fakturach – elementy konieczne na fakturze,
 - nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
 - nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
 - nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
 - poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
 - nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych,
 - likwidacja faktur wewnętrznych,
 - faktury i noty korygujące w 2014 r.,
 - faktury elektroniczne w 2014 r.,
 - problematyka refakturowania w 2014 r.

2. Zmiany obowiązujące od 1 października 2013 r.:
a) zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia:
 - nowy, rozszerzony katalog towarów, których dostawa objęta jest mechanizmem reverse charge,
 - problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w okresie przejściowym,
 - ryzyko w przypadku błędnego wystawienia faktury (perspektywa sprzedawcy i nabywcy),
 - dostawa towarów z reverse charge a zwolnienie dla dostawy towarów używanych,
 - zasady dokumentowania dostaw z reverse charge.
b) nowe regulacje dotyczące solidarnej odpowiedzialności dostawcy i nabywcy w przypadku transakcji dotyczących tzw. towarów wrażliwych:
 - katalog towarów wrażliwych,
 - przesłanki pozytywne i negatywne odpowiedzialności,
 - kaucja gwarancyjna i zasady ustalania jej wysokości,
 - zmiany dotyczące trybu składania deklaracji podatkowych,
 - ocena nowych regulacji.

3. Pozostałe zasady rozliczania VAT w 2014 r. – przegląd najważniejszych zagadnień:
a) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
 - korekta faktury a korekta deklaracji,
 - korekty in plus i in minus,
 - korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,
 - zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej),
 - zmiany dotyczące korygowania VAT należnego i naliczonego w 2014 r.
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników w 2014 r.:
 - prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
 - prezenty świąteczne, nagrody jubileuszowe,
 - imprezy integracyjne, świadczenia motywacyjne na rzecz pracowników,
 - świadczenia pro publico bono.
c) transakcje międzynarodowe a VAT – problematyczne kwestie:
- WDT / WNT – obowiązek podatkowy, dokumentacja,
- import / eksport usług – zasady rozliczenia i dokumentowania,
- kursy przeliczeniowe dla walut obcych.

DZIEŃ II

Podatek CIT w 2014 roku


1. Zmiany w CIT w 2014 r.:
a) opodatkowanie spółek komandytowo – akcyjnych,
b) inne zmiany.

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
f) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.

4. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów w CIT od 2013 r.:
a) zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
b) zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, koszty poniesione w 2012 r., możliwości ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

5. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
a) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),
b) koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych,
c) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów /szkoleń /konferencji,
d) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,
e) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne,  sprzedaż wierzytelności).

6. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia itp.),
b) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
c) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”,
d) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT).

7. Leasing operacyjny i finansowy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

8. Różnice kursowe.

9. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

10. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na terytorium RP,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku:
 - odsetki i należności licencyjne (zmiany od 1 lipca 2013 r.),
 - dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w  zyskach osób prawnych,
 - usługi niematerialne.
c) znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
d) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (certyfikat rezydencji, IFT, CIT - 10).
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 3090 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2990 zł/os + 23% VAT.

PROMOCJA!
Przy zgłoszeniu do 30 kwietnia koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 2590 zł/os. + 23% VAT


Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.
 
Cena obejmuje:
- uczestnictwo w 2 dniach zajęć, 4 noclegi,
- autorskie materiały szkoleniowe,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- możliwość korzystania w hotelu z Centrum Rekreacji: basen, sauna, jacuzzi, siłownia,
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 24.06.14 do śniadania w dniu 28.06.14,
- zakwaterowanie w pokojach 2-os. w hotelu od godz. 14.00/24.06.14 do godz. 11.00/26.06.14 (2 noclegi),
- zakwaterowanie na promie w kabinie 2-osobowej z oknem od godz. 19.00 /26.06.14 do godz. 9.00/28.06.14 (2 noclegi),
- zakwaterowanie w hotelu oraz w kabinie 1-osobowej wiąże się z dopłatą 550 zł + 23 % VAT (za cały pobyt),
- rejs promem do Karlskrony (południowa Szwecja),
- całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Karlskrony:
*zwiedzanie Kalmaru, wyspy Olandia,
*zwiedzanie Huty Szkła w Pukebergu: pokaz wydmuchiwania szkła, grawerowanie,
*wizyta na farmie łosi (Park Łosi Gronasens).

- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć: 


Hotel Haffner ****,
ul. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot
www.hotelhaffner.pl

Rejs promem do SzwecjiInformacje:     
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama