Nowelizacja VAT 2018 Szkolenia VAT

Nazwa szkolenia

Akademia VAT - po kompleksowej nowelizacji ustawy - kurs 4-dniowy

Terminy
2018-02-19 2018-03-09 Katowice
2018-02-27 2018-03-14 Szczecin
2018-02-26 2018-03-14 Poznań
2018-02-28 2018-03-16 Warszawa
2018-03-20 2018-04-11 Wrocław
2018-03-27 2018-04-11 Warszawa
2018-03-28 2018-04-12 Kraków
Prowadzący
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełnomocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych publikowanych na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Przeglądu Podatkowego". Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych, kursach zawodowych i szkoleniach w zakresie prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził zajęcia dla pracowników takich spółek jak: MWiK w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Elektrociepłownia Białystok S.A.

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.
Cel szkolenia
Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT. Kurs składa się z bloków tematycznych tworzonych w odniesieniu do systematyki ustawy o VAT. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyków, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, problemów etc.
Program

DZIEŃ I

1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
a) źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
b) zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
c) sprzeczność przepisów krajowych z prawem unijnym,
d) możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych,
e) sprzeczności regulacji krajowych z prawem unijnym w zakresie podatku VAT,
f) rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.

2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
a) źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
b) indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
c) organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
d) postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
e) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.

3. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT,
b) czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

4. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT:
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące dostawy towarów oraz świadczenia usług,
d) opłaty publicznoprawne,
e) nagrody, użyczenia, kaucje, kary, wadium, darowizny (warunki niepodlegania VAT),
f) ZFŚS,
g) spotkania służbowe,
h) promocja jednostki.

5. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) warunki dostawy a moment dokonania dostawy towarów,
d) utrata towaru podczas transportu,
e) dostawy towarów o charakterze ciągłym,
f) moment dokonania dostawy towarów,
g) dostawa pakietowa,
h) dostawa towarów połączona z transportem,
i) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
j) sprzedaż na próbę,
k) wieczyste użytkowanie gruntów,
l) leasing finansowy.

6. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności niestanowiące świadczenia usług,
d) usługi kompleksowe,
e) moment wykonania usługi,
f) usługi o charakterze ciągłym, usługi wykonywane etapowo,
g) refakturowanie usług.

7. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
a) darowizny,
b) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
c) poczęstunek kontrahentów,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) imprezy integracyjne, okolicznościowe, jubileusze firmowe,
f) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
g) akcje marketingowe,
h) sprzedaż premiowa,
i) prezenty o małej wartości,
j) próbki.

8. Podatnik podatku VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej,
b) przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
c) działalność socjalna finansowana ze środków ZFŚS a opodatkowanie VAT,
d) opodatkowanie
e) umów cywilnoprawnych – możliwości optymalizacji podatkowej,
f) podatnicy zagraniczni,
g) odwrotne obciążenie w VAT,
h) samonaliczenie podatku a podatnik VAT,
i) rozliczenie VAT przez nabywcę dostawy złomu, odpadów oraz praw do emisji gazów cieplarnianych,
j) katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. laptopy, tablety, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier oraz od 2017 roku procesory),
k) wprowadzony z początkiem 2017 roku nowy załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawców),
l) obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
m) odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
n) obostrzenia w 2017 roku w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
o) nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
p) zwolnienia podmiotowe (podwyższenie limitu w zakresie zwolnienia podmiotowego od 2017 roku),
q) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT, likwidacja od 2017 roku zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług towarzyszących usłudze ubezpieczeniowej),
r) organy władzy publicznej jako podatnik VAT (skutki dla sektora komercyjnego),
s) centralizacja w 2017 roku w sektorze publicznym w zakresie rozliczania podatku VAT (skutki dla sektora komercyjnego).

9. Ewidencja VAT
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
e) ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych).

10. Ograniczenia od 2017 roku w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej
a) nowe przesłanki (kryteria) dla podatników chcących skorzystać z rozliczenia kwartalnego w VAT,
b) poszerzenie katalogu podmiotów, które będą zobowiązane do składania deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną,
c) plany w zakresie likwidacji deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników.

11. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %) do końca 2018 roku,
b) przepisy przejściowe dotyczące podwyższenia stawek podatkowych,
c) najczęstsze przykłady stosowania stawki preferencyjnej w wysokości 8% (m. in. budownictwo mieszkaniowe, produkty lecznicze, media, honoraria autorów),
d) praktyczne przykłady opodatkowania transakcji stawką w wysokości 5%,
e) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
f) zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, dostawa towarów, sprzedaż samochodów osobowych).

12. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
b) data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
c) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
d) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
e) szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.

DZIEŃ II

1. Przepisy dotyczące fakturowania.

2. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze.

3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT.

4. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.

5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących.

6. Zasady wystawiania not korygujących.

7. Zasady przechowywania faktur.

8. Refakturowanie.

9. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT.

10. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT od 2017 roku.

11. Nowelizacja przepisów w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących.

DZIEŃ III

1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów (WDT/WNT).

3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne.

4. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.

5. Eksport/Import towarów.

6. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym.

DZIEŃ IV

1. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
b) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
c)f aktury od nieuczciwych kontrahentów,
d) odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.

3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:
a) definicja pojazdu samochodowego w ustawie o VAT i w Prawie o ruchu drogowym,
b) sposób wykorzystania pojazdu:
• pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
• pojazdy wykorzystywane w sposób mieszany,
• pojazdy częściowo przeznaczone do najmu (np. na cele prywatne pracowników),
• pojazdy o nieustalonym statusie.
c) sposób wykorzystania pojazdu a zakres prawa do odliczenia,
d) zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a obowiązek / prawo korekty podatku naliczonego,
e) typy pojazdów a zakres prawa do odliczenia:
• samochody o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
• samochody ciężarowe z homologacją typu N1,
• samochody osobowe,
• pojazdy o przeznaczeniu szczególnym (m.in. busy, vany, pick-upy),
• pojazdy specjalne (m.in. agregaty, koparki, pogrzebowe, bankowozy, żuraw drogowy),
• jednoślady (motocykle, motorowery, skutery).
f) wydatki związane z użytkowaniem pojazdów firmowych a zakres prawa do odliczenia:
• zakup pojazdu,
• rata leasingowa / czynsz za najem,
• wydatki na paliwo / olej napędowy / gaz do napędu,
• pozostałe wydatki eksploatacyjne (serwis, części, przejazd autostradą, parkingi, myjnie itp.).
g) szczególny status pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu,
h) obowiązki formalne dotyczące wykazania odpowiedniego statusu pojazdu (dowód rejestracyjny, homologacja itp.),
i) obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26),
j) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu:
• podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji,
• sposób prowadzenia ewidencji,
• sposób korygowania ewidencji,
• dane, które powinna zawierać ewidencja,
• częstotliwość prowadzenia ewidencji.
4. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

5. Korekta podatku naliczonego:
a) korekta roczna,
b) korekta 5- i 10-letnia,
c) zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty,
d) zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.

6. Zmiany dotyczące prewspółczynnika obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:
a) analiza w jakim zakresie i jakich podatników zmiany mogą dotyczyć,
b) zasady ustalania prewspółczynnika,
c) podstawowe zasady dokonywania korekty prewspółczynnika po zakończeniu roku podatkowego.

7. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
a) podstawowe zasady zwrotu,
b) terminy zwrotu,
c) postępowanie kontrolne a zwrot,
d) zabezpieczenie majątkowe,
e) zwrot w terminie przyśpieszonym,
f) zwrot w braku sprzedaży.

8. Zmiana przepisów od 2017 roku w zakresie przyspieszonego (25 dniowego zwrotu podatku VAT).
a) nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT,
b) przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT,
c) nowe limity dla transakcji bezgotówkowych.

9. Wprowadzenie z początkiem 2017 roku dodatkowego zobowiązania podatkowego (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT)
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
d) sankcje a ulga na złe długi.

10. Ulga na złe długi:
a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
b) warunki skorzystania z ulgi,
c) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
d) zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.

11. Planowane od 1 kwietnia 2018 r. zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):
a) mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,
b) split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
d) korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,
e) zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
f) odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,
g) formy płatności  transakcji handlowych a split payment,
h) podzielona płatność a JPK,
i) split payment a płynność finansowa.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl
Terminy szczegółowe
Katowice:
Cz. I 2018.02.19-20
Cz. II 2018.03.8-9
Poznań:
Cz. I 2018.02.26-27
Cz. II 2018.03.13-14
Szczecin:
Cz. I 2018.02.27-28
Cz. II 2018.03.13-14
Warszawa:
Cz. I 2018.02.28-1.03
Cz. II 2018.03.15-16
Wrocław:
Cz. I 2018.03.20-21
Cz. II 2018.04.10-11
Warszawa:
Cz. I: 2018.03.27-28
Cz. II: 2018.04.10-11
Kraków:
Cz. I 2018.03.28-29
Cz. II 2018.04.11-12
Gdańsk:
Cz. I 2018.04.5-6
Cz. II 2018.04.16-17
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy
Reklama